TRENDİFY YAZILIM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

TRENDİFY Yazılım ve Danışmanlık Limited Şirketi (“TRENDİFY” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10’uncu maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Kapsamı, Amacı ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verilerinizi KVKK’ın 5 ve 6’ıncı maddelerinde sayılan işleme şartları kapsamında aşağıda detaylıca açıklandığı üzere işlemekteyiz:

 

 • TRENDİFY üyeliğinizin oluşturulması, üye istatistiklerinin tutulması, üyeliğinizin iptal edilmesi, üyelik kapsamında yaptığınız alımların listelenmesi gibi üyeliğiniz ile ilgili işlemlerinizin gerçekleştirilmesi

Bu amaç ile TRENDİFY web sitesi üzerinden toplanan kimlik ve iletişim verileriniz KVKK madde 5/2-c uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve KVKK madde 5/2-f uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları kapsamında işlenmektedir.

 

 • Şirketimize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin alınması ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yapılması

Bu amaç ile TRENDİFY web sitesi, e-posta ve telefon hattı üzerinden toplanan kimlik ve iletişim verileriniz KVKK madde 5/2-f uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartı kapsamında işlenmektedir.

 

 • Onayınıza istinaden üyeliğiniz dolayısıyla tarafınıza promosyonlara ilişkin bilgilendirmelerin ve diğer pazarlama faaliyetlerinin yapılması

Bu amaç ile TRENDİFY web sitesi üzerinden toplanan kimlik ve iletişim ve ilişkin verileriniz açık rızanıza dayanarak işlenmektedir.

 

 

 • Hukuki, mali ve ticari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Bu amaç ile TRENDİFY web sitesi, e-posta ve telefon yoluyla toplanan kimlik, iletişim, hukuki işlem ve finansal verileriniz KVKK madde 5/2-ç uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şartı kapsamında işlenmektedir.

 

 

 • İç denetim ve uyum süreçlerimizin yönetilmesi

Bu amaç ile TRENDİFY web sitesi, basılı belgeler ve e-posta yoluyla toplanan kimlik, iletişim, hukuki işlem ve finansal verileriniz KVKK madde 5/2-ç veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve KVKK madde 5/2-f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve global şirket politikalarından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerine uygun olarak;

 • Hizmet aldığımız bilgi teknoloji firmaları,
 • Gerekmesi halinde hak ve menfaatlerimizin korunması için avukatlar ve danışmanlar, mahkemeler, icra daireleri ve diğer yasal merciler,

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz
KVKK madde 11 uyarınca, TRENDİFY’a başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili yukarıda sayılan haklarınıza dair başvuruda bulunmak için  https://trendifyai.com/contact adresinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden bizimle irtibat kurabilir,  hello@trendifyai.com  adresine bir e-posta gönderebilir veya mevzuatta sayılan sair yollarla başvurunuzu bizlere iletebilirsiniz. Başvurularınıza en geç 30 gün içerisinde cevap verecek olup en kısa sürede, doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için başvurularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

 

Veri Sorumlusu:

TRENDİFY YAZILIM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi AOS 55. Sk. 42 Maslak

B Blok Sit. No: 4/542 Sarıyer/İstanbul

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / Sicil No: 270406-5